schuldenvrije woning

Schuldenvrije woning verkopen? Stel dit nog even uit

Bent u van plan om binnenkort uw schuldenvrije woning te verkopen en niet direct een nieuwe woning aan te kopen? Overweeg daar mee te wachten tot na 1 januari 2017. Verkoopt u uw woning vóór die datum, dan valt de ontvangen koopsom namelijk in 2017 in box 3 en telt deze mee voor de vermogensrendementsheffing. Verkoopt u de woning op bijvoorbeeld 6 januari 2017, dan valt de koopsom in dat jaar nog niet in box 3.

eigenwoninglening

Eigenwoninglening registreren bij fiscus

 Financierde u in 2016 uw woning met een lening van een partij die niet verplicht is dat aan de Belastingdienst door te geven? Bijvoorbeeld familie of uw bv? Dan hoeft u dat niet meer door te geven met het Online formulier ‘Opgaaf lening eigen woning’. U kunt het aangeven bij uw aangifte inkomstenbelasting (over 2016). Ook als u een bestaande lening in 2016 wijzigde kan dat. Alleen als u de hypotheeklening in de aangifte opgeeft heeft u recht op hypotheekrenteaftrek in uw aangifte inkomstenbelasting, mits uiteraard ook aan de overige reguliere voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek is voldaan.

Let op!

Financierde u al in 2015 uw woning met een lening van familie of uw bv en deed u nog geen aangifte over 2015 omdat u daar uitstel voor vroeg? Geef dan de gegevens over uw lening voor 31 december 2016 nog wel aan de Belastingdienst door met het formulier ‘Opgaaf lening eigen woning’ (via de website van de Belastingdienst).

 

voordelig schenken

Voordelig schenken aan culturele instelling

Wilt u dit jaar nog extra fiscaal voordelig schenken aan een goed doel? Als u schenkt aan een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI), geniet u meer fiscaal voordeel dan wanneer u schenkt aan een gewone ANBI. Deze gift levert namelijk een aftrekpost op van 125% in plaats van 100% van het geschonken bedrag. De extra aftrek van 25% is echter gemaximeerd op € 1.250. Deze faciliteit vervalt per 31 december 2017.

Let op!

Uiteraard geldt ook voor de aftrek van een gift aan een culturele instelling het drempelinkomen van 1% (met een minimum van € 60) vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek en het maximum giftenaftrek van 10% van het drempelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.

 Tip!

Heeft u een eigen bv, dan kunt u aan een culturele instelling schenken via uw bv. Dat levert een extra aftrek op in de vennootschapsbelasting van 50% van het bedrag dat de bv heeft geschonken aan culturele instellingen, met een maximum van € 2.500.

jubelton

In 2017 extra schenken voor eigen woning met de jubelton

Als u wilt schenken voor de eigen woning, kan het aan te raden zijn dat pas na 1 januari 2017 te doen. Vanaf 1 januari 2017 kan iedereen namelijk maximaal € 100.000 (de zogenoemde ‘jubelton’) schenken aan een ander tussen 18 en 40 jaar zonder dat daarover schenkbelasting is verschuldigd. U hoeft het gehele bedrag van € 100.000 niet in een jaar te schenken. Het onbenutte deel kunt u gespreid toepassen over een periode van hooguit twee jaren die direct volgen op het eerstgenoemde kalenderjaar. Houd er wel rekening mee dat de toepassing van de verhoogde vrijstelling wordt beïnvloed als eventueel in een voorgaand jaar al een eenmalig verhoogde schenking werd toegepast.

 Tip!

De begiftigde mag de leeftijdsgrens niet overschrijden, ook niet als u gespreid schenkt. Heeft degene aan wie u wilt schenken de 40-jarige leeftijd al bereikt, maar is de partner wel jonger, dan kan de € 100.000-vrijstelling toch worden toegepast.

leaseauto

Afkoopsom voor leaseauto aftrekbaar

Treedt een werknemer met een leaseauto van de zaak binnenkort uit dienst? En heeft hij een eigen bijdrage voor privégebruik van die leaseauto betaald? Dan kunt u de betaling van de afkoopsom als eigen bijdrage in mindering brengen op de bijtelling privégebruik auto:

  • als van tevoren was afgesproken dat de afkoopsom voor rekening zou komen van de werknemer; en
  • als een eigen bijdrage voor privégebruik auto kwalificeert.
  • Deze afkoopregeling is niet vermeld in het Handboek loonheffingen 2016 bij de opsomming van voorbeelden van vormen van eigen bijdragen, maar aan deze regel is niets gewijzigd. Van aanpassingen in wet- en regelgeving is dan ook geen sprake. Dit blijkt uit een reactie van de Belastingdienst op vragen van de Vereniging Zakelijke Rijders.
bestelauto

Uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

Gaat uw werknemer in 2017 de bedrijfsbestelauto uitsluitend voor zijn werk gebruiken? U kunt dan samen met die werknemer een ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ indienen bij de Belastingdienst. U hoeft dan geen bijtelling voor het privégebruik van de bestelauto bij het loon van die werknemer te tellen. Ook hoeft de werknemer geen kilometeradministratie bij te houden. Om het zakelijk gebruik van de bestelauto aan te tonen moet u wel bewijsstukken, zoals werkbonnen en schriftelijk vastgelegde afspraken bij uw administratie bewaren.

Tip!

Verbied ook het privégebruik van de bestelauto of zorg ervoor dat de bestelauto na werktijd op het afgesloten bedrijfsterrein achterblijft en zodoende niet privé kan worden gebruikt. Zo voorkomt u een bijtelling. En vergeet niet het om ook toezicht te houden op naleving van het verbod.

reguliere auto kopen

Reguliere auto kopen? Wacht tot 2017

Gaat u niet mee in de hype en wilt u liever voor een nieuwe milieuonvriendelijke auto kopen? Dan is het verstandig om de aankoop uit te stellen tot 2017. Voor auto’s met een datum van eerste toelating op de weg van uiterlijk 31 december 2016 geldt per 1 januari 2017 namelijk de bijtelling van 25% in plaats van de lagere bijtelling van 22%.

Tip!

Het verschil tussen het bijtellingspercentage van 22% en 25% zou een ongelijke behandeling van gelijke gevallen opleveren. Er wordt op dit moment dan ook gekeken op welke wijze een procedure het snelst kan leiden tot een uitspraak van de Hoge Raad. Een belangrijke ontwikkeling om in de gaten te houden dus.

kor

KOR-ontheffing? Dien uw verzoek nu in

Heeft u een eenmanszaak of bent u maat of firmant in een maatschap respectievelijk vennootschap onder firma? Dan kunt u in aanmerking komen voor de kleine ondernemingsregeling (KOR-ontheffing) als de verschuldigde btw na aftrek van voorbelasting € 1.883 is of minder. Verwacht u in 2017 € 1.345 of minder btw te betalen? Dan hoeft u geen btw meer te betalen. Daarnaast kunt u verzoeken om ontheffing voor administratieve verplichtingen. U hoeft dan in beginsel ook geen btw-aangifte te doen.

Tip!

Als uw verzoek is goedgekeurd, gaat de ontheffing in per 1 januari 2017. Dien uw verzoek voor 2017 dus zo snel mogelijk in!

herzieningstermijn

Houd de herzieningstermijn in de gaten

Naarmate u langer in het bezit bent van een bedrijfsmiddel, is de kans groter dat u zich van bepaalde verplichtingen niet bewust bent/blijft. Denk bijvoorbeeld aan de btw-herzieningstermijn van tien jaar voor onroerende zaken en vijf jaar voor roerende zaken (andere bedrijfsmiddelen). Heeft u in 2016 geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel en de btw daarover afgetrokken als voorbelasting? Dan moet u aan het eind van dit jaar en de komende negen jaren (vier jaren voor roerende zaken) toetsen of het gebruik waarvan u oorspronkelijk was uitgegaan nog overeenkomt met het werkelijke gebruik. U moet corrigeren als het werkelijke gebruik meer dan 10% verschilt van het door u ‘ingeschatte’ gebruik.

kosten in de aanloopfase

Denk aan kosten in de aanloopfase

Ook als u nog niet de status van ondernemer heeft verkregen, doet u er goed aan om de bewijzen van de gemaakte kosten (bonnetjes, facturen en dergelijke) te bewaren. De kosten en lasten die verband houden met het opstarten van de onderneming die zijn gemaakt in de vijf kalenderjaren vóór het eerste jaar als ondernemer, zijn namelijk aftrekbaar als aanloopverliezen. Deze kosten en lasten zijn alleen aftrekbaar voor zover er geen opbrengsten tegenover staan en zij niet op andere wijze zijn afgetrokken of aftrekbaar waren van het inkomen uit werk en woning.

Let op!

Voor het bestaan van een onderneming is wel van belang dat er een redelijke verwachting is dat de activiteiten op een gegeven moment winst gaan opleveren. Als het te verwachten is dat de kosten de baten niet zullen overtreffen, is geen sprake van winst uit onderneming.