de nieuwe eigen woning regeling

De nieuwe eigen woning regeling

In verband met de vele bepalingen die omtrent de eigen woning van toepassing zijn behoort dit onderwerp tot een moeilijk onderdeel van de Inkomstenbelasting. De nieuwe eigenwoningregeling geldt per 1 januari 2013. Het belangrijkste aspect is wel de beperking van de hypotheekrente aftrek. Ook de zogenaamde bijleenregeling is een lastig onderdeel. Er zijn 10 artikelen die over de eigenwoningregeling handelen. Ook dient rekening te worden gehouden met overgangsrecht e.d.

In de zomer van 2016 heeft de heer Mr Ruben Stam de laatste versie van zijn compendium van de nieuwe eigenwoningregeling samengesteld. Het bevat een artikelsgewijze toelichting van deze regeling. De zesde en laatste editie is bijgewerkt naar de stand van zaken per 17 augustus 2016. Het is een indrukwekkend naslagwerk geworden.

U kunt het compendium van de nieuwe eigenwoningregeling downloaden (152 pagina’s)

Compendium nieuwe eigenwoningregeling – v.2016.1

 

tijdklemmen

Profiteer van vervallen tijdklemmen

Er zijn een aantal voorwaarden om onder de huidige regeling een inkomstenbelastingvrijstelling te kunnen benutten. Denk bijvoorbeeld aan bij het tot uitkering komen van een oude kapitaalverzekering eigen woning, een spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning is dat tenminste 15 of 20 jaar jaarlijks premies zijn voldaan (de tijdklemmen). In sommige situaties kan men daar niet aan voldoen. In de wet worden per 1 januari 2017 de vrijstellingen die in de praktijk daarvoor al bestonden opgenomen en uitgebreid. Dat betekent u voortaan altijd gebruik kunt maken van de vrijstelling als u verhuist (van de ene eigen woning naar de andere), ongeacht de verkoopopbrengst. De eis dat u verlies moet maken bij de verkoop van uw woning vervalt.

Nieuwe wijzigingen met betrekking tot tijdklemmen

Daarnaast is een wijziging aangekondigd ten aanzien van de eerder genoemde tijdklemmen. De lage vrijstelling die na 15 jaar premiebetaling van toepassing is komt geheel te vervallen. Om voor de hoge vrijstelling in aanmerking te komen wordt de eis van 20 jaar premiebetaling niet meer gesteld, maar is dan voldoende dat vanaf de aanvang jaarlijks premie is voldaan binnen de geldende bandbreedte-eis (en uiteraard ook aan de andere voorwaarden is voldaan). Heeft u een spaar- of beleggingshypotheek, dan kunt u jaarlijks aflossen (volgens de voorwaarden van de bank) en het restant ineens wanneer het gespaarde of belegde vermogen gelijk is aan de resterende hypotheek zonder dat u uiteindelijk tegen een heffing van inkomstenbelasting aanloopt. De datum van inwerkingtreding van deze wijziging moet nog bekend worden gemaakt.

eigen woning schuld

Los eigenwoningschuld af

Het kan in bepaalde gevallen voordelig zijn om uw eigenwoningschuld (gedeeltelijk) af te lossen. Heeft u bijvoorbeeld nog een gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek met een vrij hoge rente en belast vermogen in box 3 dat u kunt missen? Als het rendement op dat vermogen lager is dan wat u netto aan hypotheekrente betaalt, is aflossen waarschijnlijk interessant. Informeer in dat geval hoeveel u boetevrij kunt aflossen. Meestal is dat maximaal 10% van het (openstaande) hypotheekbedrag per jaar. Als u voor 1 januari 2017 aflost, behaalt u hierbij een box 3-voordeel van maximaal afgerond 1,62% (2017, derde schijf box 3) van het bedrag van de aflossing. Indien geen of slechts een kleine hypotheekschuld overblijft, betaalt u ook nog eens geen inkomstenbelasting over de inkomsten uit eigen woning (eigenwoningforfait).

schuldenvrije woning

Schuldenvrije woning verkopen? Stel dit nog even uit

Bent u van plan om binnenkort uw schuldenvrije woning te verkopen en niet direct een nieuwe woning aan te kopen? Overweeg daar mee te wachten tot na 1 januari 2017. Verkoopt u uw woning vóór die datum, dan valt de ontvangen koopsom namelijk in 2017 in box 3 en telt deze mee voor de vermogensrendementsheffing. Verkoopt u de woning op bijvoorbeeld 6 januari 2017, dan valt de koopsom in dat jaar nog niet in box 3.

eigenwoninglening

Eigenwoninglening registreren bij fiscus

 Financierde u in 2016 uw woning met een lening van een partij die niet verplicht is dat aan de Belastingdienst door te geven? Bijvoorbeeld familie of uw bv? Dan hoeft u dat niet meer door te geven met het Online formulier ‘Opgaaf lening eigen woning’. U kunt het aangeven bij uw aangifte inkomstenbelasting (over 2016). Ook als u een bestaande lening in 2016 wijzigde kan dat. Alleen als u de hypotheeklening in de aangifte opgeeft heeft u recht op hypotheekrenteaftrek in uw aangifte inkomstenbelasting, mits uiteraard ook aan de overige reguliere voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek is voldaan.

Let op!

Financierde u al in 2015 uw woning met een lening van familie of uw bv en deed u nog geen aangifte over 2015 omdat u daar uitstel voor vroeg? Geef dan de gegevens over uw lening voor 31 december 2016 nog wel aan de Belastingdienst door met het formulier ‘Opgaaf lening eigen woning’ (via de website van de Belastingdienst).

 

voordelig schenken

Voordelig schenken aan culturele instelling

Wilt u dit jaar nog extra fiscaal voordelig schenken aan een goed doel? Als u schenkt aan een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI), geniet u meer fiscaal voordeel dan wanneer u schenkt aan een gewone ANBI. Deze gift levert namelijk een aftrekpost op van 125% in plaats van 100% van het geschonken bedrag. De extra aftrek van 25% is echter gemaximeerd op € 1.250. Deze faciliteit vervalt per 31 december 2017.

Let op!

Uiteraard geldt ook voor de aftrek van een gift aan een culturele instelling het drempelinkomen van 1% (met een minimum van € 60) vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek en het maximum giftenaftrek van 10% van het drempelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.

 Tip!

Heeft u een eigen bv, dan kunt u aan een culturele instelling schenken via uw bv. Dat levert een extra aftrek op in de vennootschapsbelasting van 50% van het bedrag dat de bv heeft geschonken aan culturele instellingen, met een maximum van € 2.500.

jubelton

In 2017 extra schenken voor eigen woning met de jubelton

Als u wilt schenken voor de eigen woning, kan het aan te raden zijn dat pas na 1 januari 2017 te doen. Vanaf 1 januari 2017 kan iedereen namelijk maximaal € 100.000 (de zogenoemde ‘jubelton’) schenken aan een ander tussen 18 en 40 jaar zonder dat daarover schenkbelasting is verschuldigd. U hoeft het gehele bedrag van € 100.000 niet in een jaar te schenken. Het onbenutte deel kunt u gespreid toepassen over een periode van hooguit twee jaren die direct volgen op het eerstgenoemde kalenderjaar. Houd er wel rekening mee dat de toepassing van de verhoogde vrijstelling wordt beïnvloed als eventueel in een voorgaand jaar al een eenmalig verhoogde schenking werd toegepast.

 Tip!

De begiftigde mag de leeftijdsgrens niet overschrijden, ook niet als u gespreid schenkt. Heeft degene aan wie u wilt schenken de 40-jarige leeftijd al bereikt, maar is de partner wel jonger, dan kan de € 100.000-vrijstelling toch worden toegepast.

leaseauto

Afkoopsom voor leaseauto aftrekbaar

Treedt een werknemer met een leaseauto van de zaak binnenkort uit dienst? En heeft hij een eigen bijdrage voor privégebruik van die leaseauto betaald? Dan kunt u de betaling van de afkoopsom als eigen bijdrage in mindering brengen op de bijtelling privégebruik auto:

  • als van tevoren was afgesproken dat de afkoopsom voor rekening zou komen van de werknemer; en
  • als een eigen bijdrage voor privégebruik auto kwalificeert.
  • Deze afkoopregeling is niet vermeld in het Handboek loonheffingen 2016 bij de opsomming van voorbeelden van vormen van eigen bijdragen, maar aan deze regel is niets gewijzigd. Van aanpassingen in wet- en regelgeving is dan ook geen sprake. Dit blijkt uit een reactie van de Belastingdienst op vragen van de Vereniging Zakelijke Rijders.
bestelauto

Uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

Gaat uw werknemer in 2017 de bedrijfsbestelauto uitsluitend voor zijn werk gebruiken? U kunt dan samen met die werknemer een ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ indienen bij de Belastingdienst. U hoeft dan geen bijtelling voor het privégebruik van de bestelauto bij het loon van die werknemer te tellen. Ook hoeft de werknemer geen kilometeradministratie bij te houden. Om het zakelijk gebruik van de bestelauto aan te tonen moet u wel bewijsstukken, zoals werkbonnen en schriftelijk vastgelegde afspraken bij uw administratie bewaren.

Tip!

Verbied ook het privégebruik van de bestelauto of zorg ervoor dat de bestelauto na werktijd op het afgesloten bedrijfsterrein achterblijft en zodoende niet privé kan worden gebruikt. Zo voorkomt u een bijtelling. En vergeet niet het om ook toezicht te houden op naleving van het verbod.

reguliere auto kopen

Reguliere auto kopen? Wacht tot 2017

Gaat u niet mee in de hype en wilt u liever voor een nieuwe milieuonvriendelijke auto kopen? Dan is het verstandig om de aankoop uit te stellen tot 2017. Voor auto’s met een datum van eerste toelating op de weg van uiterlijk 31 december 2016 geldt per 1 januari 2017 namelijk de bijtelling van 25% in plaats van de lagere bijtelling van 22%.

Tip!

Het verschil tussen het bijtellingspercentage van 22% en 25% zou een ongelijke behandeling van gelijke gevallen opleveren. Er wordt op dit moment dan ook gekeken op welke wijze een procedure het snelst kan leiden tot een uitspraak van de Hoge Raad. Een belangrijke ontwikkeling om in de gaten te houden dus.