kor

KOR-ontheffing? Dien uw verzoek nu in

Heeft u een eenmanszaak of bent u maat of firmant in een maatschap respectievelijk vennootschap onder firma? Dan kunt u in aanmerking komen voor de kleine ondernemingsregeling (KOR-ontheffing) als de verschuldigde btw na aftrek van voorbelasting € 1.883 is of minder. Verwacht u in 2017 € 1.345 of minder btw te betalen? Dan hoeft u geen btw meer te betalen. Daarnaast kunt u verzoeken om ontheffing voor administratieve verplichtingen. U hoeft dan in beginsel ook geen btw-aangifte te doen.

Tip!

Als uw verzoek is goedgekeurd, gaat de ontheffing in per 1 januari 2017. Dien uw verzoek voor 2017 dus zo snel mogelijk in!

herzieningstermijn

Houd de herzieningstermijn in de gaten

Naarmate u langer in het bezit bent van een bedrijfsmiddel, is de kans groter dat u zich van bepaalde verplichtingen niet bewust bent/blijft. Denk bijvoorbeeld aan de btw-herzieningstermijn van tien jaar voor onroerende zaken en vijf jaar voor roerende zaken (andere bedrijfsmiddelen). Heeft u in 2016 geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel en de btw daarover afgetrokken als voorbelasting? Dan moet u aan het eind van dit jaar en de komende negen jaren (vier jaren voor roerende zaken) toetsen of het gebruik waarvan u oorspronkelijk was uitgegaan nog overeenkomt met het werkelijke gebruik. U moet corrigeren als het werkelijke gebruik meer dan 10% verschilt van het door u ‘ingeschatte’ gebruik.

kosten in de aanloopfase

Denk aan kosten in de aanloopfase

Ook als u nog niet de status van ondernemer heeft verkregen, doet u er goed aan om de bewijzen van de gemaakte kosten (bonnetjes, facturen en dergelijke) te bewaren. De kosten en lasten die verband houden met het opstarten van de onderneming die zijn gemaakt in de vijf kalenderjaren vóór het eerste jaar als ondernemer, zijn namelijk aftrekbaar als aanloopverliezen. Deze kosten en lasten zijn alleen aftrekbaar voor zover er geen opbrengsten tegenover staan en zij niet op andere wijze zijn afgetrokken of aftrekbaar waren van het inkomen uit werk en woning.

Let op!

Voor het bestaan van een onderneming is wel van belang dat er een redelijke verwachting is dat de activiteiten op een gegeven moment winst gaan opleveren. Als het te verwachten is dat de kosten de baten niet zullen overtreffen, is geen sprake van winst uit onderneming.

 

Besteedt u genoeg tijd aan uw zaak volgens het urencriterium?

Als u als ondernemer voldoet aan het urencriterium, staan verschillende faciliteiten in de inkomstenbelasting voor u open. Daarbij kunt u denken aan de ondernemersaftrek en de mogelijkheid om te doteren aan de oudedagsreserve. De meeste ondernemers moeten per kalenderjaar minstens 1.225 uur en meer dan 50% van hun totale arbeidstijd aan hun onderneming besteden. Zij moeten dit ook aannemelijk kunnen maken, bijvoorbeeld met een urenadministratie.

Let op!

Als u niet het gehele kalenderjaar ondernemer bent omdat u bijvoorbeeld halverwege het jaar bent gestart, mag u de 1.225 uren niet herrekenen naar de periode van ondernemen. U dient dan in de (kortere) periode dat u ondernemer bent toch minimaal 1.225 uren aan uw onderneming te besteden.

lening met uw B.V.

Houd de lening met uw B.V. zakelijk

Als uw B.V. een lening aan u heeft verstrekt, is het verstandig na te gaan of die lening nog steeds voldoet aan de zakelijke leningsvoorwaarden. Deze controle is een stuk eenvoudiger als de lening schriftelijk is vastgelegd. Een aflossingsschema is een goed begin van een zakelijke lening. Daarnaast moet een zakelijke rente zijn overeengekomen en u moet zekerheden hebben gesteld. Controleer ook of de overeengekomen afspraken in de leningsovereenkomst ook echt worden nageleefd. Een zakelijke lening met uw B.V. kan namelijk door onzakelijk handelen van de betrokken partijen gedurende de looptijd van de lening alsnog een onzakelijke lening worden. De rente of eventueel verlies op zo’n geldverstrekking is dan niet aftrekbaar.

Tip!

Om te weten wat een zakelijke rente is, moet u nagaan wat een zakelijke derde onder het bestaande risico zou eisen als rentevergoeding.

Wet DBA

Handhaving Wet DBA opgeschort

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is in werking getreden op 1 mei 2016. Deze wet heeft tot veel kritiek geleid in de uitvoeringspraktijk. Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën besloten de handhaving van de Wet DBA op te schorten tot in ieder geval 1 januari 2018. De kans bestaat dat een nieuw kabinet voor een compleet andere regeling kiest.

gebruikelijk loon

Bewijs lager gebruikelijk loon

Net als elk jaar gaat ook dit jaar de Belastingdienst in beginsel ervan uit dat u als dga van uw B.V. een bepaald loon krijgt toegekend. De fiscus houdt daarbij bepaalde minimumbedragen aan. Hierbij bestaat een mogelijkheid voor het leveren van tegenbewijs. Weet u bijvoorbeeld aannemelijk te maken dat het loon dat gebruikelijk is voor de gewone dienstbetrekking, die het meest is te vergelijken met de arbeid die u verricht voor uw bv, lager is dan € 44.000? Dan moet de inspecteur uw loon stellen op 100% van dat gebruikelijke loon.

Tip!

De gebruikelijkloonregeling blijft buiten beschouwing als het gebruikelijk loon voor de werkzaamheden voor al uw B.V.’s niet meer zou bedragen dan € 5.000. In dat geval hoeft uw B.V. u zelfs helemaal geen loon toe te kennen.

ab-verlies

Zet uw ab-verlies om in belastingkorting

Een verlies uit aanmerkelijk belang (ab-verlies) is te verrekenen met de positieve ab-inkomsten van het voorgaande kalenderjaar en de negen kalenderjaren na het verliesjaar. Maar u heeft niet zoveel aan de voorwaartse verliesverrekening als u uw ab heeft vervreemd, omdat u dan immers geen positief ab-inkomen kunt verwachten. U kunt de verdamping van uw ab-verlies in zo’n situatie voorkomen door de Belastingdienst te verzoeken het verlies om te zetten in een belastingkorting. Deze belastingkorting bedraagt 25% van het verlies uit aanmerkelijk belang dat u nog niet heeft kunnen verrekenen. De belastingkorting verlaagt de belasting in box 1 van het kalenderjaar waarin u het verlies uit aanmerkelijk belang omzet in een belastingkorting. Een eventueel restant van de korting is te benutten in de zeven volgende jaren.

Tip!

Uitstellen van de omzetting van het ab-verlies in de korting betekent niet per definitie dat u meer tijd krijgt om de korting te benutten. U mag namelijk de belastingkorting uiterlijk toepassen in het negende jaar na het jaar waarin u het verlies uit aanmerkelijk belang heeft geleden.

 

2012 investering

Wacht met verkoop van 2012 investering

Wilt u bedrijfsmiddelen verkopen die u in 2012 heeft aangeschaft en waarvoor u investeringsaftrek heeft toegepast? Het kan dan aan te raden zijn de verkoop uit te stellen tot begin 2017. U moet namelijk een deel van die aftrek terugbetalen via de desinvesteringsbijtelling, als de vervreemding plaatsvindt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed én de waarde van die bedrijfsmiddelen gezamenlijk hoger is dan € 2.300.

investeringsaftrek vergeten

Claim investeringsaftrek vergeten

Als u investeert in bedrijfsmiddelen kunt u naast de afschrijvingen een deel van het investeringsbedrag ten laste van de winst brengen (investeringsaftrek). Investeringsaftrek kan de vorm hebben van kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), van energie-investeringsaftrek (EIA) en van milieu-investeringsaftrek (MIA). Bent u de investeringsaftrek vergeten toe te passen in uw aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2011? Dan kunt u de inspecteur in 2016 alsnog verzoeken om ambtshalve vermindering. Dit ambtshalve verzoek om KIA, EIA of MIA moet namelijk binnen vijf jaar worden gedaan. Daarbij geldt dat de termijn aanvangt na het einde van het jaar waarin u de investeringsaftrek in aanmerking had kunnen nemen, ook al vond de investering plaats in een eerder jaar.